1. Model analityczny, qui wiąże się z koncepcją uczenia w celu przyswojenia wiedzy, postaw, umiejętności. Osoba układająca programme koncentruje się w takim wypadku na udzieleniu odpowiedzi na pytanie, ne jakiej wiedzy należy dążyć, jakie postawy i Umiejętności przekazać oraz Jak à zrobić najskuteczniej. 2. modèle hermeneutyczny związany jest z rozumieniem uczenia jako poszukiwania odpowiedzi na Wyzwania Świata. Twórca programu, w tej sytuacji, winien skoncentrować się na zagadnieniu najskuteczniejszego porozumienia nous współtworzeniu Świata. Tradycyjne podeście do nauczania za Punkt wyjścia obiera treść merytoryczną zajęć. Treść ta Planowana jest przez prowadzącego, qui określa jej Zawartość, sposoby la realizacji oraz metody oceny stopnia, w Jakim Wiedza ta została przyswojona. Opis zajęć koncentruje się wokół programu realizowanego wykładu.

Modèle Ten określa się mianem podejścia zorientowanego na wykładowcę (approche axée sur les enseignants). Jego myśl przewodnią Można scharakteryzować pytaniem zadanym studentowi na mieliśmy Kursu: co zrobiłeś, aby otrzymać dyplom? 2 3. Modèle krytyczny z kolei wiąże się z traktowaniem zmiany jako celu uczenia. Wówczas twórca programu winien zastanawiać się zwłaszcza nad tym, Jak zmieniać Świat. 1. Kryterium teologiczne, CZYLI związane z selekcją wynikającą z systematyki teologicznej. Analogiczne kryterium dyscypliny akademickiej obowiązuje w konstruowaniu programów innych przedmiotów nauczania. Jego zaletą jest obiektywizm i Zachowanie właściwych proporcji między poszczególnymi partiami materiału, natomiast Wadą-nieuwzględnianie kontekstu pedagoicznego.

Z całą pewnością kryterium à winno być wykorzystane w pracach programowych, Jednak nie może być Jedynym. [20] uwarunkowania formalne wiążą się również z ogólnymi dokumentami katechetycznymi, un Więc przede wszystkim z Dyrektorium ogólnym o katechizacji oraz Katechizmem kościoła Katolickiego. Na Szkolny programme nauki Religii wpływać b, ą też Dokumenty krajowe, NP. Krajowe dyrektorium katechetyczne, Jak również plany duszpasterskie: Ogólnopolski, diecezjalny Czy parafialny. Trzeba wreszcie podkreślić konieczną zależność programu nauki Religii OD podstawy programowej katechezy kościoła plastique w Polsce. Relacja między tym dokumentem i programem nauki Religii jest analogiczna do RELACJI między podstawą programową un programami nauczania pozostałych przedmiotów szkolnych. Podstawa programowa katechezy kościoła plastique w Polsce nakazuje dokonywanie korelacji międzyprzedmiotowej oraz podejmowanie współpracy ze środowiskami wychowawczymi: rodziną i parafią. 4 por. CT 60; VS 116; M.

Modele programów nauczania